Close

NGOs

PRAGATI

Pujariput Koraput 764020

Email : pragatikoraput[at]gmail[dot]com
Phone : 06852250241

South Orissa Voluntary Action (SOVA)

Rangbali kumbha Koraput 764020

Email : sova[at]sovakoraput[dot]org
Phone : 06852250590
Website Link : http://www.sovakoraput.org