ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଏସ୍.ଏଲ୍.ଏନ୍ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ସୁବାଇ ସେମିଲିଗୁଡା କୋରାପୁଟ ପିନ୍: ୭୬୪୦୩୭

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚନ୍ଦ୍ରପଡା ଗୁମ୍ମା

ବଈପାରିଗୁଡା କୋରାପୁଟ ପିନ୍: ୭୬୪୦୪୩

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାରାଭାତ

ବୋରିଗୁମ୍ମା କୋରାପୁଟ ପିନ୍: ୭୬୪୦୫୬

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଟାଙ୍ଗି

ପଟାଙ୍ଗି କୋରାପୁଟ ପିନ୍: ୭୬୪୦୩୯

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁଙ୍ଗାର

ପୁଙ୍ଗାର ସେମିଲିଗୁଡା କୋରାପୁଟ ପିନ୍ : ୭୬୪୦୩୬

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଣ୍ଡିଗୁଡା, ନିଳବଡି

ବନ୍ଧୁଗାଁ କୋରାପୁଟ ପିନ୍: ୭୬୪୦୨୭

କଙ୍ଗରପଡା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଲମ୍ତାପୁଟ ପିନ୍:୭୬୪୦୮୧

କଣାଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଲମ୍ତାପୁଟ ପିନ୍:୭୬୪୦୮୧

କଦମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଲମ୍ତାପୁଟ ପିନ୍:୭୬୪୦୮୧

କଦମଗୁଡା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଅନକଦେଲି ଲମ୍ତାପୁଟ ପିନ୍ : ୭୬୫୦୧୩