ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଚିକିତ୍ସାଳୟ

ଅସନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର କୁନ୍ଦ୍ରା

ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର ଅସନା କୁନ୍ଦ୍ରା କୋରାପୁଟ ପିନ୍: ୭୬୪୦୦୨

ଆଦରମୁଣ୍ଡା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର ଦଶମନ୍ତପୁର

ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦରମୁଣ୍ଡା ଦଶମନ୍ତପୁର କୋରାପୁଟ ପିନ୍: ୭୬୪୦୨୮

ଆଲମଣ୍ଡା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧୁଗାଁ

ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର ଆଲମଣ୍ଡା ବନ୍ଧୁଗାଁ କୋରାପୁଟ ପିନ୍: ୭୬୪୦୨୭

ଏସ୍.ବି ନୁଆଁ ଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର କୋଟପାଡ଼

ନୁଆଁ ଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର ଏସ୍.ବି କୋଟପାଡ଼ କୋରାପୁଟ ପିନ୍: ୭୬୪୦୫୮

ଓରାବିର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର ଲମ୍ତାପୁଟ

ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର ଓରାବିର ଲମ୍ତାପୁଟ କୋରାପୁଟ ପିନ୍: ୭୬୫୦୧୩

କଙ୍ଗ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର ଜୟପୁର

ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର କଙ୍ଗ ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ ପିନ୍: ୭୬୪୦୦୧

କଥାରଗଡା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର ବୋରିଗୁମ୍ମା

ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର କଥାରଗଡା ବୋରିଗୁମ୍ମା କୋରାପୁଟ ପିନ୍: ୭୬୪୦୫୬

କଶକାପଡି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର

ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର କଶକାପଡି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର କୋରାପୁଟ ପିନ୍: ୭୬୫୦୧୩

କସାଣ୍ଡି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦପୁର

ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର କସାଣ୍ଡି ନନ୍ଦପୁର କୋରାପୁଟ ପିନ୍: ୭୬୪୦୩୭

କାକଡ଼ାମ୍ବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର ସେମିଲିଗୁଡ଼ା

ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର କାକଡ଼ାମ୍ବା ସେମିଲିଗୁଡ଼ା କୋରାପୁଟ ପିନ୍:୭୬୪୦୩୬