ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା,କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ଜି.ଆର.ଏସ , ଏମ.ଜି.ଏନ.ଆର.ଇ.ଜି.ଏ ଦ୍ୱାରା ଆପତ୍ତି ଭିତିକ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶିତ କରାଗଲା |

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା,କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ଜି.ଆର.ଏସ , ଏମ.ଜି.ଏନ.ଆର.ଇ.ଜି.ଏ ଦ୍ୱାରା ଆପତ୍ତି ଭିତିକ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶିତ କରାଗଲା |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା,କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ଜି.ଆର.ଏସ , ଏମ.ଜି.ଏନ.ଆର.ଇ.ଜି.ଏ ଦ୍ୱାରା ଆପତ୍ତି ଭିତିକ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶିତ କରାଗଲା |

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା,କୋରାପୁଟ |

10/06/2020 25/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (9 MB)