ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବନ୍ଧୂଗାଁ

ଗ୍ରାମ ସୂଚୀ
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାମ ଗ୍ରାମ ନାମ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଆଲମଣ୍ଡା ଆଲମଣ୍ଡା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଆଲମଣ୍ଡା ବରବଙ୍କେରି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଆଲମଣ୍ଡା ଚକିଲୋଭା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଆଲମଣ୍ଡା ଚିଲିକାଡୋରି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଆଲମଣ୍ଡା ହାଟିଗେଦା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଆଲମଣ୍ଡା ଇଦୁଗୁମାବାଳସା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଆଲମଣ୍ଡା କାବେତି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଆଲମଣ୍ଡା କାଟୁଲପେଟା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଆଲମଣ୍ଡା କେଶଭଦ୍ର
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଆଲମଣ୍ଡା କନ୍ଧବଳସା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବଡସୋରପଲି ବରସରୁପଲି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବଡସୋରପଲି ସାନସରୁପଲି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବଡସୋରପଲି ଇଲାଗାବଳସା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବଡସୋରପଲି ତଲପୁତେସୁ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବଡସୋରପଲି ଏସର
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବଡସୋରପଲି ରଘୁମରା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବଡସୋରପଲି ମେକଡା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବନ୍ଧୂଗାଁ ବନ୍ଧୂଗାଁ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବନ୍ଧୂଗାଁ ବାଉଁଶପୁଟ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବନ୍ଧୂଗାଁ ଦଶିନୀ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବନ୍ଧୂଗାଁ ଦିଗୁଦାବରି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବନ୍ଧୂଗାଁ ଗୋଟିପୁଟ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବନ୍ଧୂଗାଁ ଗୁମୋରାପୁଟ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବନ୍ଧୂଗାଁ ଝୁମୁକା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବନ୍ଧୂଗାଁ କଥାରାଗୁଡା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁମୁଥିଝରା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁଞରି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବନ୍ଧୂଗାଁ ମରଡିଝୋଳ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବନ୍ଧୂଗାଁ ମୁଣ୍ଡିଗୁଡା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବନ୍ଧୂଗାଁ ସିଂଗୀପୁଟ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବନ୍ଧୂଗାଁ ତୁରୁକପେଟା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ବନ୍ଧୂଗାଁ ଉପରଦବରି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଗିରିଡି ଅମ୍ବଳିପୁଟ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଗିରିଡି ବେଲାପୁଟ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଗିରିଡି ବ୍ରାହମାଘୁରୁଶି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଗିରିଡି ଡିମ୍ବାଗୁଡା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଗିରିଡି ଡୁମଦଙ୍ଗର
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଗିରିଡି ଦୁରୁଙ୍ଗିଲୋରଗୁଡା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଗିରିଡି ଗଜବରୀ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଗିରିଡି ଗାରିଡି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଗିରିଡି ଘୁରୁଷି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଗିରିଡି ଜରପା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଗିରିଡି ଲୁନ୍ଦୁରୁକଣା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଗିରିଡି ରତୁପାଇ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଗିରିଡି ସୋରୋବରି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଜଗୁଗୁଡା ଅନାବରି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଜଗୁଗୁଡା ଅନ୍ତମରା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଜଗୁଗୁଡା ବରକରଳି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଜଗୁଗୁଡା ଭାତତମବେଦୀ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଜଗୁଗୁଡା ଦେର୍କା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଜଗୁଗୁଡା ଜଗୁଗୁଡା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଜଗୁଗୁଡା ଜାମବଡି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଜଗୁଗୁଡା କୁନ୍ତେସୁ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଜଗୁଗୁଡା ଲେଦିଙ୍ଗି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଜଗୁଗୁଡା ମୁଣ୍ଡେସୁ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଜଗୁଗୁଡା ନକ୍ତି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଜଗୁଗୁଡା ଓଡେସୀ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଜଗୁଗୁଡା ପାରତିଙ୍ଗି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଜଗୁଗୁଡା ରଂଗମଗୁରା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଜଗୁଗୁଡା ସାନକର୍ଲି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଜଗୁଗୁଡା ସରପାରୁ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ଜଗୁଗୁଡା ତାଡିଙ୍ଗିଡଙ୍ଗର
ବନ୍ଧୂଗାଁ କବରିବଡି ଅଙ୍କରିରି
ବନ୍ଧୂଗାଁ କବରିବଡି ଦିମିତିଗୁଡା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କବରିବଡି ଜନଗ୍ରିଭାଲସା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କବରିବଡି କବରିବଡି
ବନ୍ଧୂଗାଁ କବରିବଡି ଲୋପେଟା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କବରିବଡି ମାମିଡିଭାଲସା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କବରିବଡି ପଣସଭଦ୍ରା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କବରିବଡି ଟିକରପରୁ
ବନ୍ଧୂଗାଁ କବରିବଡି ସୁନାପଲମଣ୍ଡା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କାମଗଣ୍ଡା ବଡମାଥୁର
ବନ୍ଧୂଗାଁ କାମଗଣ୍ଡା ଚିନକାମରା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କାମଗଣ୍ଡା ଡାକମର(ପେଡାକମର)
ବନ୍ଧୂଗାଁ କାମଗଣ୍ଡା ଢୁଲଗୁମି
ବନ୍ଧୂଗାଁ କାମଗଣ୍ଡା ଜଦବା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କାମଗଣ୍ଡା କାମଗଣ୍ଡା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କାମଗଣ୍ଡା ସିଂଗିଝୋଲା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କାମଗଣ୍ଡା ଟଙ୍କୁ
ବନ୍ଧୂଗାଁ କାମଗଣ୍ଡା ଟୁରୁକୁ
ବନ୍ଧୂଗାଁ କାମଗଣ୍ଡା ଉପରପଟେସୁ
ବନ୍ଧୂଗାଁ କାନାଗାଁ ଚିନ୍ତାଗୁଡା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କାନାଗାଁ ଗଡିପଡୁ
ବନ୍ଧୂଗାଁ କାନାଗାଁ କାନାଗାଁ
ବନ୍ଧୂଗାଁ କାନାଗାଁ ରାମଜିପୁଟ
ବନ୍ଧୂଗାଁ କାନାଗାଁ ସବଦମ
ବନ୍ଧୂଗାଁ କାନାଗାଁ ସନମାଥୁର
ବନ୍ଧୂଗାଁ କପାଳଦା ଆମ୍ବବାଲସା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କପାଳଦା ଚେକବାଲସା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କପାଳଦା ଦିଗୁଭାଦ୍ରପଲ୍ଲୀ
ବନ୍ଧୂଗାଁ କପାଳଦା ଜଳା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କପାଳଦା ଜୟକୋଟା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କପାଳଦା କପଳର
ବନ୍ଧୂଗାଁ କପାଳଦା କଟଭାଳସା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କପାଳଦା କସୁ
ବନ୍ଧୂଗାଁ କପାଳଦା କୁଣ୍ଡସିଳାବରି
ବନ୍ଧୂଗାଁ କପାଳଦା ମଣିକଭଲସା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କପାଳଦା ମାର୍ତୀଗୁଡା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କପାଳଦା ନଗୁଲୁବଳସା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କପାଳଦା ପଳପୁସିଲାବରି
ବନ୍ଧୂଗାଁ କପାଳଦା ପିପଳଭଦ୍ର
ବନ୍ଧୂଗାଁ କପାଳଦା ରେବତିଗୁଡା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କପାଳଦା ସାନବଙ୍କେଡି
ବନ୍ଧୂଗାଁ କପାଳଦା ସିକିତଲୋଭ
ବନ୍ଧୂଗାଁ କପାଳଦା ତାଡିବଳସା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କପାଳଦା ଟିକରପଡା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କପାଳଦା ଉପର ଭାତରପଲ୍ଲୀ
ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁମ୍ଭାରିପୁଟ ଘୁଷୁରାଗୁଡା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁମ୍ଭାରିପୁଟ ଗିରିଙ୍ଗିଖାଲ
ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁମ୍ଭାରିପୁଟ କଟଗୁରା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁମ୍ଭାରିପୁଟ କୁମ୍ଭାରିପୁଟ
ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁମ୍ଭାରିପୁଟ କୁପଖାଲ
ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁମ୍ଭାରିପୁଟ କୁଶୁମପୁଟ
ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁମ୍ଭାରିପୁଟ ମଡପଦର
ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁମ୍ଭାରିପୁଟ ସାପଝୋଳ
ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁମ୍ଭାରିପୁଟ ତଳଜମୁଗୁଡା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁମ୍ଭାରିପୁଟ ଟିକରପଡା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁମ୍ଭାରିପୁଟ ଉପେରାଜମଗୁରା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁତ୍ରାବେଡା ବିଲମାଳ
ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁତ୍ରାବେଡା ବରିପୁଟ
ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁତ୍ରାବେଡା ଦାନିଝୋଲା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁତ୍ରାବେଡା ଦେଓଦଲା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁତ୍ରାବେଡା ଗୁଲମିଗୁରା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁତ୍ରାବେଡା କୁତ୍ରାବେଡା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁତ୍ରାବେଡା ମାଛପଦର
ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁତ୍ରାବେଡା ମାହାଗୁରା
ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁତ୍ରାବେଡା ପାଳକ
ବନ୍ଧୂଗାଁ କୁତ୍ରାବେଡା ଉତ୍କପଡୁ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ନିଳବରି ଚେକାପଡୁ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ନିଳବରି ଦଣ୍ଡାବଡି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ନିଳବରି ଘୁମୁରା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ନିଳବରି ଗୋଲମିଗୁରା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ନିଳବରି ଜୟଗୁଡା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ନିଳବରି ନିଳବରି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ନିଳବରି ସବଦମ୍
ବନ୍ଧୂଗାଁ ପେଡାଭାଲଦା ବିକ୍ରମପୁର
ବନ୍ଧୂଗାଁ ପେଡାଭାଲଦା ବାର୍ଲାମୁଣ୍ଡା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ପେଡାଭାଲଦା ଚେକବଲସା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ପେଡାଭାଲଦା ଚିନାଭାଲରା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ପେଡାଭାଲଦା ଜଗୁଗୁରା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ପେଡାଭାଲଦା ଜନକରକଲୀ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ପେଡାଭାଲଦା କିଆତାଲଭଦ୍ରା
ବନ୍ଧୂଗାଁ ପେଡାଭାଲଦା ଲୋଚେକାପାରୁ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ପେଡାଭାଲଦା ଲୋକର୍ଲୀ
ବନ୍ଧୂଗାଁ ପେଡାଭାଲଦା ମୁଆକରଲି
ବନ୍ଧୂଗାଁ ପେଡାଭାଲଦା ପେଦାବାଲର
ବନ୍ଧୂଗାଁ ପେଡାଭାଲଦା ପୁଟିକାଭାଲସା