ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନନ୍ଦପୁର

ଗ୍ରାମ ସୂଚୀ
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାମ ଗ୍ରାମ ନାମ
ନନ୍ଦପୁର ଅଟାନନ୍ଦା ଅଟାନନ୍ଦା
ନନ୍ଦପୁର ଅଟାନନ୍ଦା ଆରିଙ୍ଗି
ନନ୍ଦପୁର ଅଟାନନ୍ଦା ବରଙ୍ଗପାଲ୍ଲୀ
ନନ୍ଦପୁର ଅଟାନନ୍ଦା ରେଡିଙ୍ଗି
ନନ୍ଦପୁର ଅଟାନନ୍ଦା ବଣରୁ
ନନ୍ଦପୁର ଅଟାନନ୍ଦା ସୋମିଲି
ନନ୍ଦପୁର ବାଦେଲ କିତାବ
ନନ୍ଦପୁର ବାଦେଲ ମଶୁରି
ନନ୍ଦପୁର ବାଦେଲ ଲେଞିପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ବାଦେଲ ପଙ୍ଗିପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ବାଦେଲ ଯନ୍ତାପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ବାଦେଲ ମହିପାଲପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ବାଦେଲ ସିଳିପନଦୀ
ନନ୍ଦପୁର ବାଦେଲ ବଦେଲ
ନନ୍ଦପୁର ବାଦେଲ କାନ୍ତି
ନନ୍ଦପୁର ବାଦେଲ କମରା
ନନ୍ଦପୁର ବଲଦା ଚିଲମ
ନନ୍ଦପୁର ବଲଦା ବଲଦା
ନନ୍ଦପୁର ବଲଦା ପଦାଲପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ବଲଦା ଲୁଲୁବୁରୁ
ନନ୍ଦପୁର ବଲଦା ଅମ୍ବେଲ
ନନ୍ଦପୁର ବଲଦା ପରଜଭିମଣ୍ଡଳ
ନନ୍ଦପୁର ବଲଦା ମାଲିଭିମଣ୍ଡଳ
ନନ୍ଦପୁର ବଲଦା ସୋପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ବଲଦା କଡାପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ଭେଜା ପି.ଖିଲପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ଭେଜା ଗୟଲପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ଭେଜା ଏଚ.ଖିଲପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ଭେଜା ହଞରପେଣ୍ଠା
ନନ୍ଦପୁର ଭେଜା ତାଇତର
ନନ୍ଦପୁର ଭେଜା ବରବା
ନନ୍ଦପୁର ଭେଜା ତରଳିପୁଟ(ଝଲିଆ)
ନନ୍ଦପୁର ଭେଜା ବଡଳିଗୁଡା
ନନ୍ଦପୁର ଭେଜା ଭେଜା
ନନ୍ଦପୁର ଭେଜା ସୁକ୍ରିପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ଭେଜା କାଟିଆପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ବିଲପୁଟ ସୁରୁମି
ନନ୍ଦପୁର ବିଲପୁଟ ଖିନିମୁଙ୍ଗ
ନନ୍ଦପୁର ବିଲପୁଟ ଜାଲାପୁଟ ଟାଉନ
ନନ୍ଦପୁର ବିଲପୁଟ ନୁଆପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ବିଲପୁଟ ଅନ୍ତବିରି
ନନ୍ଦପୁର ବିଲପୁଟ କକୁଆ
ନନ୍ଦପୁର ବିଲପୁଟ ଜବଗଡ
ନନ୍ଦପୁର ବିଲପୁଟ ସାବୁନ
ନନ୍ଦପୁର ବିଲପୁଟ ତପଗଣ୍ଡା
ନନ୍ଦପୁର ବିଲପୁଟ ଉପରହାରଗଣ୍ଡା
ନନ୍ଦପୁର ବିଲପୁଟ ତଳହରଗଣ୍ଡା
ନନ୍ଦପୁର ବିଲପୁଟ ଆକଣ୍ଟା
ନନ୍ଦପୁର ବିଲପୁଟ ହରଭଙ୍ଗା(ଅନୁମଞୁର)
ନନ୍ଦପୁର ବିଲପୁଟ ବିଲାପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ବିଲପୁଟ ହରଗଣ୍ଡା (ଅରଗଣ୍ଡା)
ନନ୍ଦପୁର ବିଲପୁଟ Hanjarhandalput
ନନ୍ଦପୁର ଛତୁଆ ଜିରା
ନନ୍ଦପୁର ଛତୁଆ ଦୁରୁଭା
ନନ୍ଦପୁର ଛତୁଆ ବରି
ନନ୍ଦପୁର ଛତୁଆ ଚାଟୁଆ
ନନ୍ଦପୁର ଗୋଲୁରୁ ଗୋଲୁରୁ
ନନ୍ଦପୁର ଗୋଲୁରୁ କୁଡା
ନନ୍ଦପୁର ଗୋଲୁରୁ ପୋଡେଇେସିଂ
ନନ୍ଦପୁର ଗୋଲୁରୁ ଡମଙ୍ଗା
ନନ୍ଦପୁର ଗୋଲୁରୁ ତମଡିଂ
ନନ୍ଦପୁର ଗୋଲୁରୁ କୁଡୁବୁ
ନନ୍ଦପୁର ହାତିବରି କାନ୍ଦରା
ନନ୍ଦପୁର ହାତିବରି ହାତିବରି
ନନ୍ଦପୁର ଖିନିବାର ଖିନିବାର
ନନ୍ଦପୁର ଖିନିବାର କୋନା
ନନ୍ଦପୁର ଖିନିବାର ଫନୁଆ
ନନ୍ଦପୁର ହିକିମପୁଟ ହିକିମପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ହିକିମପୁଟ ଖିଲୁଆ
ନନ୍ଦପୁର ହିକିମପୁଟ ମରାର
ନନ୍ଦପୁର ହିକିମପୁଟ ସର୍ବପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ହିକିମପୁଟ ବିଶିପୁର
ନନ୍ଦପୁର ହିକିମପୁଟ ଗୋବିନ୍ଦପୁର
ନନ୍ଦପୁର ହିକିମପୁଟ ନିଳଦରପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ହିକିମପୁଟ ଲେଞିପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ହିକିମପୁଟ ବୋଦାଳିଗୁଡା
ନନ୍ଦପୁର ହିକିମପୁଟ ଲୁଞିଙ୍ଗି
ନନ୍ଦପୁର ହିକିମପୁଟ ବିଜଗୁଡା
ନନ୍ଦପୁର ହିକିମପୁଟ ସଙ୍କିରି
ନନ୍ଦପୁର ହିକିମପୁଟ ମାଳିପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ହିକିମପୁଟ ବିଲାପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର କଶାଣ୍ଡି କଲରି
ନନ୍ଦପୁର କଶାଣ୍ଡି ରୁରିଚୁଆ
ନନ୍ଦପୁର କଶାଣ୍ଡି ସିମିଲିପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର କଶାଣ୍ଡି ଆଦ୍ର
ନନ୍ଦପୁର କଶାଣ୍ଡି ବଘ୍ରଗୁଡା
ନନ୍ଦପୁର କଶାଣ୍ଡି ବନ୍ଦକାପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର କଶାଣ୍ଡି ନୁଆପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର କଶାଣ୍ଡି ରେରାପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର କଶାଣ୍ଡି ଦରଙ୍ଗବା
ନନ୍ଦପୁର କଶାଣ୍ଡି ବିଲାପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର କଶାଣ୍ଡି ଭାଲୁଗୁରା
ନନ୍ଦପୁର କଶାଣ୍ଡି କସଣ୍ଡି
ନନ୍ଦପୁର କଶାଣ୍ଡି ଡବା
ନନ୍ଦପୁର ଖେମୁଣ୍ଡୁଗୁଡା ଖେମୁଣ୍ଡୁଗୁଡା
ନନ୍ଦପୁର ଖେମୁଣ୍ଡୁଗୁଡା ସଲପ
ନନ୍ଦପୁର ଖେମୁଣ୍ଡୁଗୁଡା କୁରୁମପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ଖେମୁଣ୍ଡୁଗୁଡା ମାଳିକୁମ୍ଭାରପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ଖେମୁଣ୍ଡୁଗୁଡା ବଇରାଗିପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ଖେମୁଣ୍ଡୁଗୁଡା ରୁକୁବା
ନନ୍ଦପୁର ଖେମୁଣ୍ଡୁଗୁଡା ବରିଆପାଖାନ
ନନ୍ଦପୁର ଖେମୁଣ୍ଡୁଗୁଡା ଗିର୍ଲିଗୁଡା
ନନ୍ଦପୁର ଖେମୁଣ୍ଡୁଗୁଡା ମାଲିବୁରୁଡା
ନନ୍ଦପୁର ଖେମୁଣ୍ଡୁଗୁଡା ମଙ୍ଗିଳିଗୁରା
ନନ୍ଦପୁର ଖୁର୍ଜୀ ଯୋଗିପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ଖୁର୍ଜୀ ସେମଲା
ନନ୍ଦପୁର ଖୁର୍ଜୀ ବୁରୁଡିପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ଖୁର୍ଜୀ ମାଝିପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ଖୁର୍ଜୀ ଗଲାପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ଖୁର୍ଜୀ ମୁଲିଆପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ଖୁର୍ଜୀ ବିଜାପୁର
ନନ୍ଦପୁର ଖୁର୍ଜୀ ବୁଛପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ଖୁର୍ଜୀ ଅନଳଘାଟ
ନନ୍ଦପୁର ଖୁର୍ଜୀ ବରାପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ଖୁର୍ଜୀ ଖୋଟାଳପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ଖୁର୍ଜୀ ଚରମ୍ପି
ନନ୍ଦପୁର ଖୁର୍ଜୀ ଚପରମ୍ବା
ନନ୍ଦପୁର ଖୁର୍ଜୀ ନଦୀଗାଁ
ନନ୍ଦପୁର ଖୁର୍ଜୀ ଡକ୍ରିପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ଖୁର୍ଜୀ କମରଗୁଡା
ନନ୍ଦପୁର ଖୁର୍ଜୀ ଖୁର୍ଜୀ
ନନ୍ଦପୁର ଖୁର୍ଜୀ ଜରିପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ଖୁର୍ଜୀ ବରପଦର
ନନ୍ଦପୁର ଖୁର୍ଜୀ କିରାଝୋଳ
ନନ୍ଦପୁର କୁଲାବିରି କୁଳବିରି
ନନ୍ଦପୁର କୁଲାବିରି ପୁଜାରୀପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର କୁଲାବିରି ବଡହଂଜାର
ନନ୍ଦପୁର କୁଲାବିରି ଆଟୁବୁ
ନନ୍ଦପୁର କୁଲାବିରି ଡବା
ନନ୍ଦପୁର କୁଲାବିରି ତଳଗୁଡା
ନନ୍ଦପୁର କୁଲାବିରି ଦୋରସୁବଳର
ନନ୍ଦପୁର କୁଲାବିରି ମାଳିସୁବୁଲାର
ନନ୍ଦପୁର କୁଲାରିସିଂଗ ଲମ୍ପି
ନନ୍ଦପୁର କୁଲାରିସିଂଗ କୁଲରସିଂ
ନନ୍ଦପୁର କୁଲାରିସିଂଗ କଣ୍ଟା
ନନ୍ଦପୁର କୁଲାରିସିଂଗ ରଣ୍ଟା
ନନ୍ଦପୁର କୁଲାରିସିଂଗ ଏନୁଗୁଗୁଡା
ନନ୍ଦପୁର କୁଲାରିସିଂଗ ଗୋଧିଶିକାରୀପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର କୁଲାରିସିଂଗ ବୁଡିଙ୍ଗ
ନନ୍ଦପୁର କୁଲାରିସିଂଗ ତାନସିଙ୍ଗ
ନନ୍ଦପୁର କୁଲାରିସିଂଗ ଅଭରଡା
ନନ୍ଦପୁର କୁଲାରିସିଂଗ ଲୁଗମ
ନନ୍ଦପୁର କୁଲାରିସିଂଗ ରସପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର କୁଲାରିସିଂଗ ମାଡିପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ମେଳିବଳଙ୍ଗ ଖାଟଗୌରାପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ମେଳିବଳଙ୍ଗ କୁଜେଲ
ନନ୍ଦପୁର ମେଳିବଳଙ୍ଗ ଗୁଲପଣ୍ଡି
ନନ୍ଦପୁର ମେଳିବଳଙ୍ଗ ବଦଳିପଣ୍ଡି
ନନ୍ଦପୁର ମେଳିବଳଙ୍ଗ ବଡଟଙ୍କୁଆ
ନନ୍ଦପୁର ମେଳିବଳଙ୍ଗ ସିଦାପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ମେଳିବଳଙ୍ଗ ସୌନିପୁଜାରିପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ମେଳିବଳଙ୍ଗ କମରବେଲଗାଁ
ନନ୍ଦପୁର ମେଳିବଳଙ୍ଗ ମାଳିବେଲଗାଁ
ନନ୍ଦପୁର ମେଳିବଳଙ୍ଗ କଦମଗୁଡା
ନନ୍ଦପୁର ମେଳିବଳଙ୍ଗ ଖଟପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ମେଳିବଳଙ୍ଗ ଛେଲିଆମୁଣ୍ଡା
ନନ୍ଦପୁର ମେଳିବଳଙ୍ଗ ତଳଗେରୁପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦକା ନନ୍ଦକା (ନନ୍ଦକା)
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦକା ବିଜଗୁଡା
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦକା ପରଜାବୁରୁରା
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦକା ବନ୍ଧାଗୁରା
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦକା ହଲାଇ
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦକା ପଣସପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦକା ଝଂକାରଗୁଡା
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦକା କୁଡୁକିପଦର
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦପୁର
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦପୁର ପଦାଲପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦପୁର ଚିତାଲପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦପୁର କୌରିଖାର
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦପୁର ବାହିରିପଡା
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦପୁର ଚିଙ୍ଗୁରିଚୁଆ
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦପୁର ଦୁରୁକାପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦପୁର ଉପରଗେରୁପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦପୁର ଡୋରାପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦପୁର ନଳଚୁଆ
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦପୁର ମୁଦୁଲିପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦପୁର ସରବତୀ
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦପୁର ଖାରଗପୁର
ନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦପୁର ହଡା(ଅରା)ପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ପି.ବଡପଦ ପରଜାବଡପଡା
ନନ୍ଦପୁର ପି.ବଡପଦ ଡଙ୍ଗବିରି(ଦାନବିରି)
ନନ୍ଦପୁର ପି.ବଡପଦ ରସେଲ
ନନ୍ଦପୁର ପି.ବଡପଦ ଜଲାପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ପଡୁଆ ଗୁମାଗୁଡା
ନନ୍ଦପୁର ପଡୁଆ ପାଡୁଆ
ନନ୍ଦପୁର ପଡୁଆ କିରଆମ୍ବ
ନନ୍ଦପୁର ପଡୁଆ ଗୋଲଗଣ୍ଡା
ନନ୍ଦପୁର ପନ୍ତାଲୁଙ୍ଗ ଟଙ୍କେଲ
ନନ୍ଦପୁର ପନ୍ତାଲୁଙ୍ଗ ଅଦୃଗୁଡା
ନନ୍ଦପୁର ପନ୍ତାଲୁଙ୍ଗ ଶୋଭାପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ପନ୍ତାଲୁଙ୍ଗ ପାମୋଲପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ପନ୍ତାଲୁଙ୍ଗ କାଠୁଆ
ନନ୍ଦପୁର ପନ୍ତାଲୁଙ୍ଗ ତୁମ୍ବକୋଟା
ନନ୍ଦପୁର ପନ୍ତାଲୁଙ୍ଗ ପାଣ୍ଟାଲୁଙ୍ଗ
ନନ୍ଦପୁର ପନ୍ତାଲୁଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଟାପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ପନ୍ତାଲୁଙ୍ଗ ହାତଗୁଡା
ନନ୍ଦପୁର ରାଈସିଂଗ ପେଟାଲ
ନନ୍ଦପୁର ରାଈସିଂଗ ରାଇସିଂ
ନନ୍ଦପୁର ରାଈସିଂଗ ଦଣ୍ଡଗୁରୁ
ନନ୍ଦପୁର ରାଈସିଂଗ କକଡା
ନନ୍ଦପୁର ରାଈସିଂଗ କରଞଗୁରା
ନନ୍ଦପୁର ରାଈସିଂଗ କଟରବା
ନନ୍ଦପୁର ରାଈସିଂଗ କିଞରବା
ନନ୍ଦପୁର ରାଈସିଂଗ ଚିଲ୍ଲିପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ରାଈସିଂଗ ମାଳିପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ରାଈସିଂଗ ମୁଲଦା
ନନ୍ଦପୁର ରାଈସିଂଗ ଦେବସନ୍ଧଗୁଡା
ନନ୍ଦପୁର ରାଈସିଂଗ କୁଡାସିଙ୍ଗ
ନନ୍ଦପୁର ରାଈସିଂଗ ମଙ୍ଗ୍ରେଲ
ନନ୍ଦପୁର ଥୁବା ପାଇକଥୋବା
ନନ୍ଦପୁର ଥୁବା ସାତସେମିଳି
ନନ୍ଦପୁର ଥୁବା ପାତ୍ରପଣ୍ଡି
ନନ୍ଦପୁର ଥୁବା ପରଟା
ନନ୍ଦପୁର ଥୁବା ଘଗଡାପଣ୍ଡି
ନନ୍ଦପୁର ଥୁବା କୁକୁଡାପୁଟ
ନନ୍ଦପୁର ଥୁବା ଟୁଡୁକୁଥୁବା