ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଦଶମନ୍ତପୁର

ଗ୍ରାମ ସୂଚୀ
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାମଗ୍ରାମ ନାମ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଏ ମାଲକାନଗିରି କେ ଚନ୍ଦଲାଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଏ ମାଲକାନଗିରି କଟାସ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଏ ମାଲକାନଗିରି ମାଲକାନଗିରି
ଦଶମନ୍ତପୁର ଏ ମାଲକାନଗିରି ପରଜାପୁକି
ଦଶମନ୍ତପୁର ଏ ମାଲକାନଗିରି ରାଜୁଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଚନାବଡା ଗୌଡରାମଜୀ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଚନାବଡା ର୍ଗିଲିପୁଟ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଚନାବଡା ଯୋଡିପାଇ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଚନାବଡା କଦମଝୋଳ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଚନାବଡା କନ୍ଧବେଡାପଦର
ଦଶମନ୍ତପୁର ଚନାବଡା କିତେସ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଚନାବଡା ଲଡ଼ଖଡଗ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଚନାବଡା ତାଣ୍ଡିପୁଟ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଚିକାମ୍ବ ବନସିଲ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଚିକାମ୍ବ ଚିକାମ୍ବ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଚିକାମ୍ବ ଡୋକାମରା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଚିକାମ୍ବ ଗୁନର
ଦଶମନ୍ତପୁର ଚିକାମ୍ବ ଫାଟକିଜମ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଚିକାମ୍ବ ପିରିମାଛି
ଦଶମନ୍ତପୁର ଚିକାମ୍ବ ତାଳଗଦାଳ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଚିକାମ୍ବ ତୁଣଖାଲ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଚିକାମ୍ବ ଉପରଗଦାଳ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦଶମନ୍ତପୁର ଅଙ୍ଗାର
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦଶମନ୍ତପୁର ବାଘଚେମା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦଶମନ୍ତପୁର ବାରିକାନ୍ତ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦଶମନ୍ତପୁର ଚାନ୍ଦିଯାନିଗୁଡା (ଚିନ୍ଦ୍ରୀଯୋଡି)
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦଶମନ୍ତପୁର ଚାଉଳକାନ୍ତି
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦଶମନ୍ତପୁର ଦଣ୍ଡାବାଦ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦଶମନ୍ତପୁର ଦଶମନ୍ତପୁର
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦଶମନ୍ତପୁର ଦୁରୁକାଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦଶମନ୍ତପୁର ଗମ୍ଭାରିଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦଶମନ୍ତପୁର ଗୌଡବରିକାନ୍ତ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦଶମନ୍ତପୁର ଗୌଡକାନ୍ତି
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍କକର
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦଶମନ୍ତପୁର ମାଣ୍ଡିଆଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦୁଆରଶୁଣୀ ଆମ୍ବଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦୁଆରଶୁଣୀ ଅଙ୍ଗାରଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦୁଆରଶୁଣୀ ବଡକୁକୁଡ଼କତା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦୁଆରଶୁଣୀ ବଡପିଣ୍ଡପଦର
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦୁଆରଶୁଣୀ ବାଲିଘାଟ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦୁଆରଶୁଣୀ ବେନ୍ଦଲା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦୁଆରଶୁଣୀ ଭେଜାପଦର
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦୁଆରଶୁଣୀ ଚନଦେଇପଦର
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦୁଆରଶୁଣୀ ଦୁଅରସୁଣୀ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦୁଆରଶୁଣୀ ଦୁରକାଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦୁଆରଶୁଣୀ ହଳଦିସିଲ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦୁଆରଶୁଣୀ ହରିଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦୁଆରଶୁଣୀ ଜବପଦର
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦୁଆରଶୁଣୀ କପସିଗୁରା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦୁଆରଶୁଣୀ କୁଶୁମପଦର
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦୁଆରଶୁଣୀ ମନ୍ଦ୍ରା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦୁଆରଶୁଣୀ ନରଗାଁ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦୁଆରଶୁଣୀ ନରଙ୍ଗୁରୀ ୧
ଦଶମନ୍ତପୁର ଦୁଆରଶୁଣୀ ପାଇକାଣୀପଦର
ଦଶମନ୍ତପୁର ଡୁମ୍ବାଗୁଡା ବଡବଗିରି
ଦଶମନ୍ତପୁର ଡୁମ୍ବାଗୁଡା ବନ୍ଦିସିଲ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଡୁମ୍ବାଗୁଡା ଭିତରବଗିରି
ଦଶମନ୍ତପୁର ଡୁମ୍ବାଗୁଡା ଡୁମ୍ବାଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଡୁମ୍ବାଗୁଡା ହାତିମୁଣ୍ଡ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଡୁମ୍ବାଗୁଡା କଲିଆମ୍ବ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଡୁମ୍ବାଗୁଡା ନଳମାରି
ଦଶମନ୍ତପୁର ଗାଡିଆଗୁଡା ବ୍ରାହ୍ମଣସୁକୁ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଗାଡିଆଗୁଡା ଚାର୍କଲୀପୁଟ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଗାଡିଆଗୁଡା ଗଡିଆଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଗାଡିଆଗୁଡା ଖଜୁରୀପୁଟ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଗାଡିଆଗୁଡା ଏଲ ବରିଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଗାଡିଆଗୁଡା ମଲିମୁଣ୍ଡଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଗାଡିଆଗୁଡା ପି ଗୋଦ୍ରୀ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଗାଡିଆଗୁଡା ପାଇକମୁନ୍ଦାର
ଦଶମନ୍ତପୁର ଗାଡିଆଗୁଡା ପାଇକପୁକି
ଦଶମନ୍ତପୁର ଗାଡିଆଗୁଡା ପୋଡେଇପୁଟ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଗାଡିଆଗୁଡା ତାମିଲି
ଦଶମନ୍ତପୁର ଗାଡିଆଗୁଡା ଟିକିରିଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ଗିଲିଗୁମା ବାଘଲାମତି
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ଗିଲିଗୁମା ବିଜାମରା
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ଗିଲିଗୁମା ଡୋକରିବେଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ଗିଲିଗୁମା ଗୌଡଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ଗିଲିଗୁମା ର୍ଗିଲି
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ଗିଲିଗୁମା ଗୋଦ୍ରୀ
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ଗିଲିଗୁମା ଗୁମ୍ମା
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ଗିଲିଗୁମା ଜାମୁର
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ଗିଲିଗୁମା କିରାମ୍ବ
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ଗିଲିଗୁମା କୋଳତି
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ଗିଲିଗୁମା ନୁଆଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ଗିଲିଗୁମା ରୋଇଆମ୍ବ
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ଗିଲିଗୁମା ତଳଙ୍ଗା (ଚଟାମ୍ବ)
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ଗିଲିଗୁମା ତଳରତାବନ୍ଧା
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ଗିଲିଗୁମା ତଳତର୍ଲାଘାଟ
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ଗିଲିଗୁମା ଟିକରପଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ଗିଲିଗୁମା ଉପରତାବନ୍ଧ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଲୁଲ୍ଲା ବରକୌଡି
ଦଶମନ୍ତପୁର ଲୁଲ୍ଲା ଗୁଲିମୌସା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଲୁଲ୍ଲା କମିନୁଆଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଲୁଲ୍ଲା କେମିଲ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଲୁଲ୍ଲା କୋଡଲତାଲ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଲୁଲ୍ଲା ଲୁଲ୍ଲା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଲୁଲ୍ଲା ପଞରାପୁଟ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଲୁଲ୍ଲା ସୁକ୍ରାଜହ
ଦଶମନ୍ତପୁର ଲୁଲ୍ଲା ତବଜାଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ଲୁଲ୍ଲା ତେଙ୍ଗଦସିଲ
ଦଶମନ୍ତପୁର ମୁଜଙ୍ଗା ବକଡାଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ମୁଜଙ୍ଗା ବରଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ମୁଜଙ୍ଗା ବାଉଶଁଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ମୁଜଙ୍ଗା ବିଲାପୁଟ
ଦଶମନ୍ତପୁର ମୁଜଙ୍ଗା ଦଙ୍ଗାୟତପୁଟ
ଦଶମନ୍ତପୁର ମୁଜଙ୍ଗା ଦେଙ୍ଗାଜାନିଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ମୁଜଙ୍ଗା କଙ୍କଡାପୁଟ
ଦଶମନ୍ତପୁର ମୁଜଙ୍ଗା କେଶବଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ମୁଜଙ୍ଗା କିଲର
ଦଶମନ୍ତପୁର ମୁଜଙ୍ଗା ମୁଜଙ୍ଗା
ଦଶମନ୍ତପୁର ମୁଜଙ୍ଗା ବାତିସିଲ
ଦଶମନ୍ତପୁର ମୁଜଙ୍ଗା ଚମ୍ପାପଦର
ଦଶମନ୍ତପୁର ମୁଜଙ୍ଗା ସୁକ୍ରିଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ମୁକର ଉଟଡୋରା
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ମୁକର ବିରିଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ମୁକର ଗଡିଖାଲ
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ମୁକର ଗୌଡଚେମା
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ମୁକର କୁନ୍ତେସ
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ମୁକର କୁଶୁମପୁଟ
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ମୁକର ମୁଣ୍ଡାଝୋଳ
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ମୁକର ମୁର୍କର
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ମୁକର ନରଗୁଡା ୨
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ମୁକର ପୁଝର
ଦଶମନ୍ତପୁର ର୍ମୁକର ତମକିଆଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ନଦୀଗାଁ ବଗିରିବେଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ନଦୀଗାଁ ବଣୁଆଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ନଦୀଗାଁ ବଇସାଳି
ଦଶମନ୍ତପୁର ନଦୀଗାଁ ଖାରଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ନଦୀଗାଁ ନଦୀଗାଁ
ଦଶମନ୍ତପୁର ନଦୀଗାଁ ପାଟିପଦର
ଦଶମନ୍ତପୁର ନଦୀଗାଁ ସୀମାଜାମୁ (ଦାମଯୋଡି)
ଦଶମନ୍ତପୁର ନଦୀଗାଁ ସୁଜୁଳି
ଦଶମନ୍ତପୁର ପି ଫୁଲବେଡା ଚାକିଳି
ଦଶମନ୍ତପୁର ପି ଫୁଲବେଡା କଚାଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ପି ଫୁଲବେଡା ମଇନାମଲ
ଦଶମନ୍ତପୁର ପି ଫୁଲବେଡା ମାଝିଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ପି ଫୁଲବେଡା ଓଡପୁର
ଦଶମନ୍ତପୁର ପି ଫୁଲବେଡା ପି ଫୁଲବେଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ପି ଫୁଲବେଡା ପିଣ୍ଡାପଦର
ଦଶମନ୍ତପୁର ପି ଫୁଲବେଡା ପୋଣ୍ଡାସ
ଦଶମନ୍ତପୁର ପି ଫୁଲବେଡା ରାଉଲୀପଦର
ଦଶମନ୍ତପୁର ପି ଫୁଲବେଡା ତାଗିନିଗୁଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ପରଜାବେଡାପଦର ପରଜାବେଡାପଦର
ଦଶମନ୍ତପୁର ପରଜାବେଡାପଦର ସେମ୍ବି
ଦଶମନ୍ତପୁର ପିଣ୍ଡପଦର ବରଗଛ
ଦଶମନ୍ତପୁର ପିଣ୍ଡପଦର ବାରିଗଛ
ଦଶମନ୍ତପୁର ପିଣ୍ଡପଦର ବିରିଘାଟ
ଦଶମନ୍ତପୁର ପିଣ୍ଡପଦର ଚିନ୍ଦ୍ରୀଯୋଡି
ଦଶମନ୍ତପୁର ପିଣ୍ଡପଦର ଦେଓଖରଗା
ଦଶମନ୍ତପୁର ପିଣ୍ଡପଦର କୋଡିକିପଦର
ଦଶମନ୍ତପୁର ପିଣ୍ଡପଦର ମରୁଆର (ପିଣ୍ଡପଦର)
ଦଶମନ୍ତପୁର ପିଣ୍ଡପଦର ନଖିମାଲ
ଦଶମନ୍ତପୁର ପିଣ୍ଡପଦର ନରଗଛ
ଦଶମନ୍ତପୁର ପିଣ୍ଡପଦର ସୋରିଷପଦର
ଦଶମନ୍ତପୁର ପୋଡାଗଡ କଣ୍ଟାବତି
ଦଶମନ୍ତପୁର ପୋଡାଗଡ ଲମତାପୁଟ
ଦଶମନ୍ତପୁର ପୋଡାଗଡ ମାଳିଙ୍ଗି
ଦଶମନ୍ତପୁର ପୋଡାଗଡ ମଲିତୋଲା
ଦଶମନ୍ତପୁର ପୋଡାଗଡ ମୁନ୍ଦର
ଦଶମନ୍ତପୁର ପୋଡାଗଡ ନର
ଦଶମନ୍ତପୁର ପୋଡାଗଡ ପରଜାସୁକୁ
ଦଶମନ୍ତପୁର ପୋଡାଗଡ ପୋଡାଗଡ
ଦଶମନ୍ତପୁର ପୋଡାଗଡ ପୁରିମୁଣ୍ଡା
ଦଶମନ୍ତପୁର ପୋଡାଗଡ ରାଉତପୁଟ
ଦଶମନ୍ତପୁର ପୋଡାଗଡ ସୁକୁଟାପୁଟ