ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କୋଟପାଡ଼

ଗ୍ରାମ ସୂଚୀ
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାମ ଗ୍ରାମ ନାମ
କୋଟପାଡ଼ ବାଟଶୁଣା ବାଟଶୁଣା
କୋଟପାଡ଼ ବାଟଶୁଣା ଘଟରଲା (ଘୋଟରଲା)
କୋଟପାଡ଼ ଭାନୁସୁଳି ଭାନୁସୁଳି
କୋଟପାଡ଼ ଭାନୁସୁଳି ଯୋରଣ୍ଡିପଦର
କୋଟପାଡ଼ ଭାନୁସୁଳି ଖୋଞିଗୁଡା
କୋଟପାଡ଼ ଭାନୁସୁଳି ମୁଣ୍ଡଗୋଡ
କୋଟପାଡ଼ ଭାନୁସୁଳି ସେମଲା
କୋଟପାଡ଼ ବୋବେୟା ବୋବିୟା
କୋଟପାଡ଼ ବୋବେୟା ଚିଚିଲିପୁଟ
କୋଟପାଡ଼ ବୋବେୟା ଏକୋମ୍ବା
କୋଟପାଡ଼ ବୋବେୟା ଘଟରଳା
କୋଟପାଡ଼ ବୋବେୟା କନ୍ଦାଗାଁ
କୋଟପାଡ଼ ବୋବେୟା ମିଚିଆ
କୋଟପାଡ଼ ବୋବେୟା ମୋହନ୍ତିପୁଟ
କୋଟପାଡ଼ ବୋବେୟା ଫୁପୁଗାଁ
କୋଟପାଡ଼ ଚନ୍ଦିଲି ବିକ୍ରମପୁର
କୋଟପାଡ଼ ଚନ୍ଦିଲି ବିରହାଣ୍ଡି
କୋଟପାଡ଼ ଚନ୍ଦିଲି ଚାନ୍ଦିଲି
କୋଟପାଡ଼ ଚନ୍ଦିଲି ଦେଉଡା
କୋଟପାଡ଼ ଚନ୍ଦିଲି ଏରାପଲ୍ଲି
କୋଟପାଡ଼ ଚନ୍ଦିଲି କୋରଳହାଣ୍ଡି
କୋଟପାଡ଼ ଚନ୍ଦିଲି ଲୋହଞା
କୋଟପାଡ଼ ଚନ୍ଦିଲି ପିପଳହାଣ୍ଡି
କୋଟପାଡ଼ ଚନ୍ଦିଲି ପିରିଞି
କୋଟପାଡ଼ ଚନ୍ଦିଲି ପଟାନର
କୋଟପାଡ଼ ଚନ୍ଦିଲି ସୁରଲି
କୋଟପାଡ଼ ଚନ୍ଦିଲି ଛତର୍ଲା(ଛୋଟାରଲା)
କୋଟପାଡ଼ ଚାତ୍ରଳ ଦୁମଯୋଡି
କୋଟପାଡ଼ ଚାତ୍ରଳ ମକାଗାଁ
କୋଟପାଡ଼ ଚାତ୍ରଳ ମୁଣ୍ଡଗୁଡା
କୋଟପାଡ଼ ଚିତ୍ରା ବାଗଛୁଆ
କୋଟପାଡ଼ ଚିତ୍ରା ଚିତ୍ରା
କୋଟପାଡ଼ ଚିତ୍ରା ଘୁରଗାଁ
କୋଟପାଡ଼ ଚିତ୍ରା କୁରୁମାକୋଟେ
କୋଟପାଡ଼ ଚିତ୍ରା ମାକପୁଟ
କୋଟପାଡ଼ ଢମଣାହାଣ୍ଡି ଢମଣାହାଣ୍ଡି(ଢମଣାହାଣ୍ଡି)
କୋଟପାଡ଼ ଢମଣାହାଣ୍ଡି ନରହାଣ୍ଡି
କୋଟପାଡ଼ ଢମଣାହାଣ୍ଡି କୁହୁଡିଗାଁ
କୋଟପାଡ଼ ଢମଣାହାଣ୍ଡି ଭୁରୁସି
କୋଟପାଡ଼ ଢମଣାହାଣ୍ଡି ପଚିଆ (ପଚିଆ)
କୋଟପାଡ଼ ସୁତିପଦର ସୁତିପଦର
କୋଟପାଡ଼ ସୁତିପଦର ଧରଗୁଡି
କୋଟପାଡ଼ ସୁତିପଦର ଜମୁନାହାଣ୍ଡି
କୋଟପାଡ଼ ସୁତିପଦର ଶଙ୍କରଡା (ଶଙ୍କରଡା)
କୋଟପାଡ଼ ଘୁମର ଅନଲଭାତ
କୋଟପାଡ଼ ଘୁମର ବସ୍ତାଆମ୍ବ
କୋଟପାଡ଼ ଘୁମର ଘୁମରଗାଁ (ଘୋମର)
କୋଟପାଡ଼ ଘୁମର ହରଦଳିi (ହୋରଦଳି)
କୋଟପାଡ଼ ଘୁମର ମୁରାଅଦା
କୋଟପାଡ଼ ଘୁମର ନେହେରୁପଲ୍ଲି
କୋଟପାଡ଼ ଘୁମର ସୋରିଗାଁ
କୋଟପାଡ଼ ଗିର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡା
କୋଟପାଡ଼ ଗିର୍ଲା ଅଙ୍କୁଳା
କୋଟପାଡ଼ ଗିର୍ଲା ଚିତାଗାଁ
କୋଟପାଡ଼ ଗିର୍ଲା ଧାନପୁର
କୋଟପାଡ଼ ଗିର୍ଲା ଗିର୍ଲା
କୋଟପାଡ଼ ଗିର୍ଲା ଥକଦୁଗୁଳାହାଣ୍ଡି
କୋଟପାଡ଼ ଗୁଆଲି ଅସନା (ଆସନା)
କୋଟପାଡ଼ ଗୁଆଲି ବୋନିଆ (ବନିଆ)
କୋଟପାଡ଼ ଗୁଆଲି ଗୁଆଲି
କୋଟପାଡ଼ ଗୁମୁଡା ଆଳୁପଦର
କୋଟପାଡ଼ ଗୁମୁଡା ବାସୁଳି
କୋଟପାଡ଼ ଗୁମୁଡା ଗୁମୁଡା
କୋଟପାଡ଼ ଗୁମୁଡା କୁଶୁମି
କୋଟପାଡ଼ କୁସୁମି ବିଜ୍ରପାଲି
କୋଟପାଡ଼ କୁସୁମି ଚରମୁଲା (ଚୋରମୁଲା)
କୋଟପାଡ଼ କୁସୁମି କୁଆଗାଁ
କୋଟପାଡ଼ କୁସୁମି କୁସୁମି
କୋଟପାଡ଼ କୁସୁମି ମୁଣ୍ଡିପଦର
କୋଟପାଡ଼ କୁସୁମି ନଦୀଗାଁ
କୋଟପାଡ଼ କୁସୁମି ଉମରପଣ୍ଡି
କୋଟପାଡ଼ ମୁର୍ତ୍ତହାଣ୍ଡି ଅମ୍ବାଗାଁ
କୋଟପାଡ଼ ମୁର୍ତ୍ତହାଣ୍ଡି ଜିରାଗାଁ
କୋଟପାଡ଼ ମୁର୍ତ୍ତହାଣ୍ଡି ମଞ୍ଚହାଣ୍ଡି
କୋଟପାଡ଼ ମୁର୍ତ୍ତହାଣ୍ଡି ମୁର୍ତ୍ତାହାଣ୍ଡି
କୋଟପାଡ଼ ମୁର୍ତ୍ତହାଣ୍ଡି ସିନ୍ଧିଗାଁ
କୋଟପାଡ଼ ମୁର୍ତ୍ତହାଣ୍ଡି ସୋରିଷପଦର
କୋଟପାଡ଼ ମୁର୍ତ୍ତହାଣ୍ଡି ତାରାଗାଁ
କୋଟପାଡ଼ ମୁର୍ତ୍ତହାଣ୍ଡି ଉମରପଣ୍ଡି
କୋଟପାଡ଼ ଏସ.ବି ନୁଆଗାଁ ଅମ୍ବାବେଲି
କୋଟପାଡ଼ ଏସ.ବି ନୁଆଗାଁ ଖଡଗପୁର
କୋଟପାଡ଼ ଏସ.ବି ନୁଆଗାଁ କୁମାହାଣ୍ଡି
କୋଟପାଡ଼ ଏସ.ବି ନୁଆଗାଁ ନୁଆଗାଁ (ଠେଙ୍ଗୁଡାକମଳପଦର)
କୋଟପାଡ଼ ଏସ.ବି ନୁଆଗାଁ ସନ୍ଧଗାଁ
କୋଟପାଡ଼ ଏସ.ବି ନୁଆଗାଁ ସୁନାରବେଲି
କୋଟପାଡ଼ ସାଦ୍ରଙ୍ଗ ବେଲଗାଁ
କୋଟପାଡ଼ ସାଦ୍ରଙ୍ଗ ବୋରୋନ୍ଦି(ବରନ୍ଦି)
କୋଟପାଡ଼ ସାଦ୍ରଙ୍ଗ ସିରିସି (ଅମିଲିଗୁଡା)
କୋଟପାଡ଼ ସାଦ୍ରଙ୍ଗ ସୋଡରଙ୍ଗା (ସାଦ୍ରଙ୍ଗ)
କୋଟପାଡ଼ ସର୍ଗିଗୁଡା ଅନ୍ଦୀରାମୁଣ୍ଡା
କୋଟପାଡ଼ ସର୍ଗିଗୁଡା ବଙ୍ଗଗୁଡା
କୋଟପାଡ଼ ସର୍ଗିଗୁଡା ବିରହାଣ୍ଡି
କୋଟପାଡ଼ ସର୍ଗିଗୁଡା ମିରିଗୁଡା
କୋଟପାଡ଼ ସର୍ଗିଗୁଡା ପାଥନାଗୁଡା
କୋଟପାଡ଼ ସର୍ଗିଗୁଡା ସର୍ଗିଗୁଡା( ପଖାନଗୁଡା)